Vragen? Gewoon bellen: +31(0) 38 45 78 445 info@energy-check.nl

Krijgt u als aanbestedende dienst te maken met de Aanbestedingswet?

Energy-Check werkt voor u!

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. In deze wet zijn de regels voor het voeren van ‘Europese aanbestedingen’ in Nederland vastgelegd. Daarnaast zijn hierin ook de uitgangspunten opgenomen die gelden bij nationale- en meervoudige onderhandse aanbestedingen.

Voor wie geldt de Aanbestedingswet?

 • de Rijksoverheid;
 • gemeenten, provincies en waterschappen;
 • publiekrechtelijke instellingen zoals universiteiten en scholen;
 • nutssector.

Doel Aanbestedingswet?

Het doel van de Aanbestedingswet is een duidelijk en uniform kader voor aanbesteden te creëren: alle regels in één wet met een daarbij behorend pakket aan aanvullende regelingen en beleid. Dit moet leiden tot:

 • Meer concurrentie;
 • Een betere toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten;
 • Minder administratieve lasten;
 • Meer lijn in de aanbestedingsprocedures;
 • Betere naleving van de regels;
 • Betere besteding van belastinggeld;
 • Een eenvoudiger afhandeling van klachten.

Waar moet u als aanbestedende dienst rekening mee houden?

Ondernemers moeten een eerlijke kans maken op een opdracht. Het gaat erom dat u op transparante wijze optimaal invulling geeft aan de inkoopbehoefte van uw organisatie. Door aanbieders te laten concurreren, vergroot u de kans dat u de beste aanbieding uit de markt krijgt. Dat betekent waar voor het geld van de belastingbetaler.

Energy-Check, uw partner bij uitstek voor het vertalen van uw duurzame energie doelstellingen naar een (Europese) aanbesteding!

De energieadviseurs van Energy-Check volgen de energiemarkt en de steeds wijzigende wet- en regelgeving op de voet. Zij zijn altijd up-to-date en beschikken over de juiste kennis en de nodige ervaring om u goed bij te kunnen staan. Bovendien biedt Energy-Check een totaal ontzorgingsconcept waardoor u de mogelijkheid heeft het aanbestedingstraject, naar wens, geheel of gedeeltelijk uit handen te geven en Energy-Check op te laten treden als procesbegeleider en aanspreekpunt voor alle partijen.